مرکز اطلاعات و اورژانس خراسان


یک سال پس از راه اندازی اورژانس تهران ، با فکر ایجاد اورژانس 115 در مشهد ،فراخوان نیروهای داوطلب انجام و با انتخاب این نیروها ، برای انجام آموزش های لازم زیر نظر اساتید امریکایی منجمله جیم پاترسون ، به تهران اعزام گردیدند و پس از فراگیری آموزشهای لازم ، مرکز اطلاعات اورژانس مشهد در خیابان کوهسنگی به سرپرستی آقای ربیع زاده شکل گرفت