درنیمه دوم سال1355گروهی ازپرسنل مرکز اورژانس کشوربصورت تیمهای سیار ودرغالبدد ماموریت شش ماهه دراستان مستقر شدند،این گروه دارای یک خط تلفن 115درمرکز استان وچندگروه سیار درجاده ها ومراکز توریستی بودند

 


درسال 1356، اورژانس115استان مازندران با احداث پایگاه های خود درشهرهای ساری،بهشهر،گرگان،گنبد،قائمشهر،آمل،چالوس وتنکابن وبااستفاده از70تا80نفرنیرو و16دستگاه آمبولانس رسما"شروع به کار نمود.

واینک مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران بادارابودن 69پایگاه شهری وجاده ای ،1 پایگاه امداد هوایی ،5مرکز پیام و1مرکز ارتباطات وواحدستادهدایت واطلاع رسانی ورسیدگی به اموردرمان (نقل وانتقال بیماران بین مراکز درمانی) وبیش از 450پرسنل درسطح استان 105دستگاه آمبولانس،97بنز اسپرینتر-2دستگاه  موتورارزیابی صحنه -2دستگاه اتوبوس آمبولانس وراه اندازی امدادهوایی درسال 89باپوشش امدادی مناسب درمبادی ورودی وخروجی استان درحال خدمت رسانی به شهروندان ومسافرین محترم استان می باشد